ОТКРИВАНЕ НА ВЪТРЕШНА ЗОНА ПО БДП И 3D УЛИЧНО ПЛАТНО 40 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАНА РАБОТА С ДЕЦА  ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Проблемът за оцеляването на отделния човек и човешките общности в различните критични ситуации става все по-актуален. Запазването на живота и здравето е основна задача на всеки човек и институция. Най-уязвими на въздействие на критични ситуации са подрастващите. Съществуват възможности за тяхната подготовка в процеса на обучението им по безопасност на движение по пътищата по всички образователни направления в детската градина. Тези определени действия се планират, в резултат на което се формира адекватна готовност за реагиране на децата при различни критични ситуации.

Формирането на готовност за оцеляване в критични ситуации е най-важното условие за запазване живота и здравето на хората.

Обучението по безопасност на движение по пътищата трябва да се разглежда като неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. То започва от ранна възраст на детето и го съпътства през цялото му развитие, чрез последователни програми, съобразени с биологичната му възраст. Обучението по безопасност на движение по пътищата трябва да доведе до развиването и усъвършенстването на защитните механизми на децата като участници в съвременното пътно движение.

При обучението по безопасност на движение по пътищата трябва да се постигне автоматизиране на всяко действие, чрез целенасочено упражняване и довеждане на умение /двигателна дейност, свързана с неочаквано възникнали задачи в сложна и бързо изменяща се обстановка/.

Това се постига с изграждането на специализирани кабинети, интерактивни площадки, снабдени с пътна маркировка, светофарна уредба и пътни знаци. Всичко това е създадено като база в ДГ „Дружба“.

През учебната 2022-2023 г. под ръководството на Анна Георгиева – доктор по Теория на възпитанието и дидактиката /Образователен мениджмънт/ за защитен дисертационен труд на тема: „Образователни аспекти на формиране на умения за дейсствия при критични ситуации, свързани с пътно-транспортни произшествия в предучилищна възраст“ бе създадена ВЪТРЕШНА ЗОНА по безопасност на движение по пътищата и 3 D улично платно.

ВЪТРЕШНАТА ЗОНА е с размери на детска занималня и предоставя възможност за създаване на реална пътна среда, в която детето се поставя в ролята на участник в пътното движение. По този начин се формират умения за практически действия на децата за адекватно справяне с възникващите на пътя критични ситуации, формиращи се главно чрез целенасочено обучение и упражнения.

3 D УЛИЧНО ПЛАТНО – благодарение на екипната работа на педагогическия екип на ДГ „Дружба“ всички коридори в детското заведение са превърнати в улично платно, по стените и пода са изрисувани кръстовища, пешеходни пътеки, пътни знаци, моторни превозни средства по суша, въздух и вода. По този начин пред погледа на децата стои изключително важната тема за изучаване правилата за движение и създаване на навици за реакция в критична ситуация, възпитаване на  чувството за самосъхранение в критични ситуации, да се приучават да правят реална преценка за опасностите, които крие пътната среда и формиране на  умения за действия при критични състояния, свързани с пътно-транспортните произшествия.