НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“
МОДУЛ “ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“

През учебната 2021-2022 година педагогическият екип и децата от първа възрастова група „Мики Маус“ и група „Звездичка“ при ДГ „Дружба“ гр. Шумен се включиха в Национална програма „Успяваме заедно“, модул “Хубаво е в детската градина“. Участието в проекта цели да се изгради едно активно, действено партньорство с родителите за прилагане на ефективни модели при осигуряване на плавен преход на детето от семейството към детската градина, да бъде постигнато пълноценно сътрудничество със семейството като активен партньор в изграждането на позитивна подкрепяща среда за новопостъпилите деца.

ОСНОВНИТЕ НИ ЦЕЛИ:
1. Привличане на родителската общност към реализиране на модели за ефективно сътрудничество с детската градина.
2. Включване на родителите като активни партньори в процеса на цялостното развитие  на детската личност.
3. Активизиране на интереса на родителите към живота на децата в детската градина.
4. В процеса на работа се създава позитивна атмосфера, подпомагаща и благоприятстваща пълноценната адаптация и социализация на децата в детската група. Сътрудничеството между педагози и родители улеснява процеса на сработване по посока на дейностите с децата в детската градина.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ :
1. Провеждане на беседи и диалози, на които се обсъждат и споделят постижения и проблеми.
2. Родителите заедно с децата си участват в  интересни дейности, като така навлизат в обстановката и подпомагат плавният преход  на детето към нова среда.
3. Поради усложнената епидемиологична обстановка някои от дейностите се провеждат в електронна среда в създадената група за онлайн комуникации.