В ДГ „Дружба” се отглеждат и възпитават деца от 3 до 7 годишна възраст.
Детската градина разполага с:
● централна сграда
● собствена кухня
● широк, озеленен двор
● логопедичен кабинет
● медицински кабинет
● музикален кабинет

При нас се обучават и възпитават 160 деца, разпределени в шест възрастови групи. Всяка възрастова група има седмична програма с определен брой занимания по различните образователни направления.

Детската градина създава всички условия за стимулиране разностранното и безграничното обогатяване на всички аспекти от детския живот, дава възможност на детето да се самоутвърждава, да проявява своята свободна инициатива, нарастваща компетентност и творческа сила.

В ДГ „Дружба” заедно общуваме, творим и се забавляваме. Тук провокираме познавателните интереси на децата, чрез нови знания, помагаме им да търсят и намират отговор на въпросите, които ги вълнуват.

Педагогическото и административно ръководство се осъществява от директор.

За възпитанието и опазване здравето на децата се грижат :

 • високо-квалифицирани педагози
 • помощно-обслужващ персонал
 • медицински специалист

ВИЗИЯ

ДГ „Дружба” се развива като:

 • институция, гарантираща умственото, емоционално, здравословно и физическо развитие на деца от предучилищна възраст;
 • място, където детето се чувства защитено, подкрепяно и разбирано;
 • център за родители, търсещи и намиращи подкрепа и сътрудничество по въпроси, третиращи проблеми в детското развитие и поведение;
 • средище за хора, които обичат децата, зачитат тяхното достойнство, уважават тяхната индивидуалност и удовлетворяват основните им потребности в съответствие нормативните изисквания на МОМН и съобразно творческия си потенциал и възможности.

МИСИЯ

Колективът на ДГ „Дружба”, чрез постоянна работа и с помощта на ръководството на Община Шумен, Регионален инспекторат по образованието – Шумен, родители и дарители, работейки в условията на неблагоприятна икономическа среда, гарантират физическото и умственото развитие на децата в посока формиране на нагласи, знания и умения, необходими за успешно започване на училищното им образование и създаване на условия за формирането им като личности, възпитават младото поколение в родолюбив дух, традиции и национално достойнство.

ПРИОРИТЕТИ

 • Качествено обучение на младото поколение по утвърдени програми за предучилищно възпитание и обучение.
 • Засилване на активната ролята на родителската общност в живота и дейността на детската градина.
 • Подобряване дейността с педагогическите кадри, насочена към самоусъвършенстване.
 • Създаване на условия за интегриране при необходимост на деца със СОП .
 • Създаване на условия за подобряване на здравната просвета у подрастващите и опазване на детското здраве.
 • Максимално развитие на потенциала на всяко дете и неговите способности.
 • Полагане на специални грижи за социализирането на деца, които не говорят добре български език, достигане на равнише на владеене, съизмеримо с това на останалите деца.
 • Модернизация и ремонт на материално техническата база посредством включване в различни целеви програми на общинско и национално равнище.