КРЪСТОВИЩЕ

Кръстовището е пътен възел, част от пътната мрежа и представлява място, където два или повече пътя се пресичат, разклоняват или събират на едно и също ниво или на различни нива.

Срещат се равнозначни и неравнозначни кръстовища, с кръгово движение и с прилежащи пътища, управлявани и неуправлявани.

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Основните видове кръстовища са: регулирано и нерегулирано кръстовище, независимо от това дали са кръгови, Т-образи или с друга форма и независимо от това дали са разположени в населено място или извън населено място. За всяко едно от тях има строго установени правила за движение и преминаване на ППС.

 

ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗ РЕГУЛИРАНО КРЪСТОВИЩЕ:

 

 

РЕГУЛИРАНО КРЪСТОВИЩЕ е когато е обозначено с пътни знаци, светлинни сигнали или регулировчик относно предимството за преминаване през него.

 

Всеки водач на ППС, приближаващо се към кръстовище, трябва да се движи с такава скорост, че при необходимост да може да спре и да пропусне участниците в движението, които имат предимство.

 

Правилото за преминаване през регулирано кръстовище гласи:

 

На кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на ППС от другите пътища са длъжни да пропуснат ППС, които се движат по пътя с предимство. Като ППС, които се намират на пътя с предимство прилагат помежду си правилото за предимство на дясностоящия. От същото правило се ръководят помежду си и водачите на ППС, които се намират на пътя без предимство, след като вече са пропуснали ППС от пътя с предимство.

 

ВАЖНО:

 Ако на регулирано кръстовище е разрешено едновременното преминаване на релсово и нерелсово ППС, предимство има релсовото ППС (независимо от посоката му на движение). Също така, ако релсово и нерелсово ППС се намират на път с предимство / ако няма други светлинни сигнали или пътни знаци /, предимство има релсвото ППС / независимо от посоката му на движение /.

 

ПРИМЕРИ


 1. Кръстовище регулирано, относно предимството за преминаване на ППС през него, с пътен знак Б3 „Път с предимство“Тук пръв преминава зеленият автомобил, защото се намира на пътя с предимство.

 

 1. Кръстовище регулирано, относно предимството за преминаване на ППС през него, с пътен знак Б1 „Пропусни движещите се по пътя с предимствоТук пръв преминава синият автомобил, защото се намира на пътя с предимствоПред Вас е поставен пътния знак Б1, което означава че пътят с предимство е напречният за вас, по който се движи синият автомобил.

 

 

 1. Кръстовище регулирано, относно предимството за преминаване на ППС през него, с пътен знак Б3 „Път с предимство“, през което преминава и релсово превозно средство. Тук и вие и трамвая сте на път с предимство, но пръв пръв преминава трамвая защото е релсово ППС (независимо от това, че завива наляво).

 

 

 1. Кръстовище регулирано, относно предимството за преминаване на ППС през него, с регулировчик.Тук трябва да се съпбразявате със сигналите на регулировчика– в случая е забранено да преминете.

 

 1. Кръстовище регулирано, относно предимството за преминаване на ППС през него, с пътен знак Б2 „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство“Тук и двата автомобила се намират на пътя без предимство. Пръв от тях преминавате Вие, защото синият автомобил завива наляво а Вие сте насрещнодвижещо се ППСза синия автомобил.

 

 

 1. Кръстовище регулирано, относно предимството за преминаване на ППС през него, с пътен знак Б1 „Пропусни движещите се по пътя с предимство“и пътен знакГ12 „Кръгово движение“, указващ посоката на навлизане в кръговото движение. (Виж правила за преминаване през регулирано кръстовище с кръгово движение). Тук жълтият автомобил трябва да пропусн червеният и след това да навлезе в кръстовището (защото се намира на път без предимство).

 

 

Когато на кръстовище е указано, че пътят с предимство променя направлението си, водачите, които се намират на този път, се ръководят помежду си от правилото за предимство на дясностоящия. От същите правила се ръководят помежду си и водачите на превозните средства, които се намират на пътя без предимство. Като например в тези ситуации:

 

 

 

 

За указване промяна в направлението на пътя с предимство или на пътя без предимство, на кръстовище се поставя допълнителна пъта табела Т13 „Направление на пътя с предимство в кръстовището“ в комбинация съответно със знаците Б3 „Път с предимство или Б1 „Пропусни движещите се по пътя с предимство.

Когато на кръстовището има поставени пътни знаци, относно предимството за преминаване на ППС през него, но има и регулировчик се спазват знаците и указанията подавани от регулировчика, като в тази ситуация по-долу, където право да премине има само червеният автомобил:

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗ НЕРЕГУЛИРАНО КРЪСТОВИЩЕ:

 

 

НЕРЕГУЛИРАНО кръстовище е всяко кръстовище, което НЕ е обозначено със светлинни сигнали, пътни знаци относно предимството за преминаване през него, или няма регулировчик.

 

ПРИМЕРИ

 

 

 

 1. Пример за T-образно нерегулирано кръстовище– в случая няма поставен пътен знак или светлинна сигнализация, относно предимството за навлизане на ППС в него! Тук пръв преминава синият автомобил, защото се намира отдясната страна на червеният.

 

 

2.Пример за нерегулирано кръгово кръстовище – в случая поставеният пътен знак указва само посоката за навлизане в кръговото кръстовище, но няма поставен пътен знак или светлинна сигнализация относно предимството за навлизане на ППС в него! Тук пръв преминава жълтият автомобил, защото се намира отдясно на червеният.

 

 

 

3.Пример за стандартно нерегулирано кръстовище в населено място – няма поставени пътни знаци или светлинна сигнализация относно предимството за преминаване на ППС през него. Тук пръв преминавате Вие защото се намирате от дясната страна на червеният автомобил.

 

 

 

 1. Стандартно нерегулирано кръстовище, през което преминават и трамваи.Тук пръв преминава трамвая, защото е релсово превозно средство, след което преминавате Вие, защото се намирате от дясната страна на червеният автомобил.

 

 

Правилото за предимство на дясностоящия се прилага винаги и на кръстовище на равнозначни пътища, обозначено с пътен знак А25. С този пътен знак се обозначват кръстовища, на които се пресичат равнозначни пътища, разположени извън населено място. Равнозначни пътища означава, че отново няма изрично упоменат или обозначен път с предимство. Затова при кръстовище обозначено по този начин винаги се прилага правилото за предимство на дясностоящия!

 

 1. Пример за Т-образно кръстовище, на което се пресичат еднозначни пътища, извън населено място, обозначено с пътен знак А25:

 

 

 

 1. Пример за прилагане на правилото за предимство на дясностоящия, когато и двата автомобила са един срещу друг. Тук червеният автомобил (тъй като завива наляво) трябва да пропусне преди себе си синият автомобил.

 

 

 

 

ИГРИ

 

 

 

ПОДВИЖНА ИГРА „ВЯРНО – НЕВЯРНО”

/ формиране на умения за адекватна реакция в критична ситуация/

      Задачи:

 1. Затвърдяване знанията на децата за безопасно движение, спазване на установените правила.
 2. Възпитаване на умение да правят бърза преценка и подреждат верните и неверни пътни ситуации.
 3. Точно и прецизно да изпълняват основните движения – бягане, изтегляне, скачане с два крака напред.

Материали: Конуси / по три броя за отбор /, гимнастическа дъска / по един брой за отбор /, обръчи / по три броя за отбор /, два броя маси, картинки с пътни ситуации – верни и неверни, два големи зелени кръга за верните отговори, два големи червени кръга за неверните отговори, флагчета – два броя, магнитна дъска.

Място на провеждане на играта: занималнята в детската стая или на детската площадка.

Ход на играта: Децата са разпределени в два отбора от по девет деца. След като учителката подаде старт на играта, първият състезател от двата отбора:

Бяга в зиг-заг между конусите.

Изтегля се по гимнастическата пейка / коремно /.

Скача с два крака напред от обръч в обръч.

Стига до маса с картинки на пътни ситуации.

Избира картинка, взема я, бяга до магнитната дъска.

Преценява вярна или невярна е пътната ситуация, изобразена на картинката и я поставя до зеления кръг ако е вярна или до червения кръг, ако е невярна.

Заобикаля флагчето и с бягане се връща до отбора си.

Следващото дете тръгва едва тогава, когато съотборникът му е докоснал ръката.

Правила на играта: Правилно и точно изпълнение на движенията на играта / бягане, изтегляне, скачане /. Правилна преценка на изобразената пътна ситуация.

 

 

ДИДАКТИЧНА ИГРА „ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ”

/ формиране на умения за адекватна реакция в критична ситуация/

 

Задача: Практическо прилагане на някои от изучените правила за безопасно движение.

Материали: Цветен пъзел – улично платно, кутия с пътни знаци, играчки на превозни средства.

Място на провеждане на играта: Занималнята в детската стая.

Ход на играта: В началото на играта учителката разделя децата на няколко групички. Първата – да подрежда пъзела, втора – да подрежда пътни знаци, трета – участници в движението.

На килима в занималнята се поставя цветен пъзел, с отпечатани мотиви от улично платно. В началото на играта парчетата от пъзела са разпръснати хаотично. При сигнал на учителката първата група от деца започват да подреждат пъзела. На втория етап от играта учителката внася кутия, в която има пътни знаци, поставени на стойки. Втората група от  деца си избират по един пътен знак и го поставят върху вече подредения пъзел. Третата група деца си избират играчки – превозни средства – коли, автобуси, камиони, мотори, линейка, полицейска кола и др. При сигнал от учителката децата поставят своите „автомобили” и стават участници в пътното движение, като стриктно спазват правилата за улично движение.

Правила на играта: „Автомобилите” не трябва да излизат от очертанията на пъзела – „пътното платно”, както и да събарят пътните знаци.

 

 

 

ДИДАКТИЧНА ИГРА „ТОПКА В КРЪГ”

/ формиране на умения за поведение при безопасно движение по улицата /

Задачи:

 1. Активизиране речника на децата с използване на съответната терминология.
 2. Затвърдяване на знанията за анализ на пътни ситуации.
 3. Развиване на вербалната активност при упражняване в игрова ситуация правилата на поведение при безопасно движение по улицата.

Материали: Малка топка за игра, въпроси към децата.

Място на провеждане на играта: Занималнята в детската стая.

Ход на играта:

Вариант 1. Учителката приканва децата да направят кръг. Застава в центъра на кръга с топка в ръце и задава въпроси към децата в непоследователен ред. Децата имат възможност да изберат от два отговора, предложени от учителката правилния. Изисква от тях в отговора да се включва въпроса.

         (Следва музикална пауза, през която децата вървят в кръг и изпълняват позната песен – „Светофар”)

Вариант 2. Учителката предлага на няколко деца, да заемат нейното място в центъра и да задават въпроси към другите деца по темата.

Правила: В играта участват всички деца. Децата, дали най-изчерпателен и точен отговор, получават възможност първи да заемат мястото на учителката в центъра на кръга.

 

Въпроси за играта:

 1. Когато има пешеходен подлез, аз „трябва” или „не трябва” да го използвам?
 2. Извън населено място вървя „по банкета” или „по пътното платно”?
 3. Безопасно играя „в двора” или „на тротоара”?
 4. Безопасно играя „в парка” или „на платното”?
 5. Най-безопасно пресичам по „пешеходна пътека” или през „пешеходен подлез”?
 6. Когато пресичам „тичам” или „не тичам” по пешеходната пътека?
 7. Безопасно пресичам „сам” или „заедно с възрастен”?
 8. (Подвеждащ въпрос) Когато пресичам поглеждам „на ляво” или „на дясно” от тротоара?
 9. Когато вървя по тротоара с възрастен, вървя „от вътрешната страна” или „от външната”?
 10. Когато вървя по тротоара с възрастен, „си играя” или „не си играя” с играчки?
 11. Кое от местата за движение на автомобили е по-опасно – „кръстовище” или „ улица”?
 12. По уличното платно „се движат” или „не се движат” велосипеди?
 13. В колата на татко /мама, се качвам „от тротоара” или „от платното”?
 14. Светофарът за пешеходци има „два” или „три” вида светлини?
 15. Когато пътувам в колата на татко / мама, „капризнича” или „не капризнича” за свои неща?